1.08.2017

A SUNDAY STORY | POPPY STUDY n°3

’poppy study n°3’ är en del av en serie vallmo fotografier,
en önskan att föreviga ett vilt vallmo fält.
vallmo är ju så inspirerande bara så..!
virginia woolf skrev

she was like a crinkled poppy;
with the desire to drink dry dust.

jag menar.. är inte det galet vackert så säg..?

jag plåtade det här fotografiet av ett vallmo fält i skymningen,
för att jag önskade mig en påminnelse av hemma
och av min familj, nu långt borta.

det var alltid något lite mörkt över den där ritualen.
vi satt oftast vid det stora köksbordet och drack ett glas vin,
till synen av människor som, i förberedelse för midsommar, 
stannade till i vägrenen och i väldig hast plockade samman
stora buketter av de här skönheterna,
för att sedan skyffla in dem i bakluckan på sina bilar,
och försvinna i diverse dammiga rivstarter.
mama sa alltid
de kommer alla vara döda vid hemkomsten.
vallmo är delikata varelser,
inte rustade för maffialiknande transporter..


nu. helt andra söndagssagor.

kärlek,

hannah 


’poppy study n°3’ can now be found in my personal print shop 
along with some new additions, like polaroids from
the garden of yves saint laurent etc | 
the sold out biggest sizes are also available for
all of the fine art prints again.. 


//
’poppy study n°3’ is part of a series of poppy photographs,
a wish to still and immortalise a wild poppy field.
simply because poppies are just so inspirational..!
virginia woolf wrote;

she was like a crinkled poppy;
with the desire to drink dry dust.

i mean.. isn’t that just crazy beautiful..?


i shot this photograph of a poppy field at dusk
because i wanted a reminder of home
and of my family, now far away.

there was always something a bit dark in that ritual.
we were most often sitting by the big kitchen table drinking wine,
at the sight of people that, in preparation for swedish midsummer,
were pulling over at the roadside,
picking big bouquets of those red beauties,
only to shove them into the trunk of their cars
and disappear in diversly dusty flying starts. 
mama would always say
they'll be dead at home-coming.
poppies are delicate creatures,
not fit for mobster style transportation.and now. other types of sunday stories.

with love,

hannah

x


1.07.2017

THE AIR OF NOTHING

jag har nog längtat mer efter det här än jag förstått.
januari med sin stämning av nystart och ljus av blanka ark över himlen.
den där påtagliga närvaron av tomhet vars spegling ju är möjligheter. 
att nästan få som börja om. där finner jag mig själv nu.

hallen invaderas fullkomligt av det mjölkiga januariljuset.
det doftar gamla böcker, pudrig musk och vit freesia.
när jag väl lagt märke till henne, längtan, 
så intar hon mig som en nyförälskelse. med pirr i magen.
jag vill resa. jag vill städa bort. jag vill flytta. jag vill ha nymålade väggar.
jag vill skriva det som är oskrivet i mig.
jag vill fotografera ur nya vinklar. jag vill läsa.
och kanske mest av allt vill jag lyssna.jag vill lyssna.
så tänker jag med fingertopparna dröjande vid de gula, glada
små bollarna till blommor. för det som varit tungt,
det som vi, nästan alla, verkar ha upplevt under förra året,
vad är det..?

jag känner förnimmelsen av det nu, där jag står som om jag fastnat i en rörelse.
och det sitter kvar i svarta vinterrocken jag står där i. kylan från förra året,
i tunga svarta ylleveck. tröttheten mellan raderna överallt.
förtvivlan i det tysta. kanske hann det i fatt oss förra året, kom för nära
för att kunna hålla ifrån sig som innan, - världen, den lidande.
först börjar det kännas tomt. mer och mer tomt.
sedan går det sönder. då blir det tyst.
kanske var det tvunget att det skulle gå sönder så, för att vi
skulle stanna upp. och lyssna. 
men sedan då..? när rocken är av kavlar jag upp ärmarna
och tappar upp ett bad i köksvasken, sänker ner en
sprattlande förväntansfull liten pojke.
tänker vilken ska bli Din värld..? Din tid..?

jag torkar honom varsamt och håller om.
han lutar huvudet mot mitt bröst och så sitter vi sedan en lång stund,
på sängkanten medan skymningen faller.
mjölkvitt ljus blir rosa skyar. vaniljfärgade hus glöder.
han somnar så mot min hud och hjärta.
och jag lyssnar. på tystnaden.

måste sedan fingra in l'air de rien på det mobila uppslagsverket.
the air of nothing. make sense.
men på franska också ett uttryck för nonchalantly.
tänker att det är det vi inte längre kan vara.
nonchalanta. likgiltiga. döva.

mer kärlek,

hannahimage n°1 | had to do the same to one of my old glass domes
as most beautifully inventive friend sara n bergman;
roll pages from REVS magazine up into a still peepshow
image n°2 | l'air de rien, the scent created for jane birkin gives
our hallway a stunning scent of sensual amber,
powdery musk & old books - by favorite miller harris
(i might go for the perfume next) |
nightly lip treatment deluxe with coconut oil and
moroccan rose absolute is from herbivore
image n°3 | my very first leica was the loveliest of
christmas gifts from my beloved |
the smoky hourglass is by hay - found here 
image n°4 | fine art print amazon from my
PERSONAL print shop in the home of sara n bergman

//
i think i’ve longed more for this than i’ve realized.
january. with its atmosphere of a fresh start
and the light of clean sheets across the skies.
that tangible presence of emptiness whose reverberation is potential.
to be able to start over. that’s where i find myself now.

the hallway is invaded completely by the milky light of january.
there’s a scent of old books, powdery musk and white freesias.
once i’ve noticed her, the longing,
she occupies me like a new love. that dull tingle deep down.
i want to travel. i want to spring clean. i want to move. i want freshly painted walls.
i want to write what is unwritten in me.
i want to shoot from new angles. i want to read.
and perhaps most of all, i want to listen.

*

i want to listen.
i’m thinking as my fingertips linger by the yellow, happy
small bulbs of flowers. for that which was heavy,
that which we, almost every one of us,
somehow seem to have experienced last year,
what is that..?

i feel the sensation of it now, where i stand as if stuck in motion.
and it remains there in the black winter coat i’m standing in.
the cold from last year, in heavy black woolen folds.
the weariness in between the lines everywhere. the silent sense of despair.
perhaps it caught up with us last year. got too close to be kept away,
- the world, in suffering.

*

first it starts to feel empty. more and more empty.
then it starts breaking. and then all goes silent.
maybe it had to break like that, for us to slow down.
to stop. and listen.
but then what..? when the coat is off i roll up my sleeves
and run a bath in the kitchen sink, lower a floundering excited
little boy into the warm water.
i think what will your world be..? your time..?

i dry him off gently and embrace him.
he leans his head against my chest and we sit for a long while,
like that, on the edge of the bed as dusk falls.
milky white light becomes pink skies. vanilla coloured houses glow.
he falls asleep against my skin and heart. and i listen.
to the silence.

i then key in l’air de rien into the mobile encyclopedia.
the air of nothing. makes sense.
but in french it’s also an expression for nonchalantly.
thinking that’s what we can no longer be.
nonchalant. indifferent. deaf.


more love.

x

hannah

1.03.2017

CHRISTMAS STORIES
bella springer över gårdsplanen i mörkret.
är en yra av långa ben, vilt hår och 
i’ve missed you..! i’ve missed you..! i’ve missed you..!
om och om och om igen under stjärnhimmeln.
att vi är trötta resenärer glömmer vi när vi tumlar ur bilen
och lastar ur resväskor, barnvagn och liten pojke till
förtjusta skrik av en sagoflicka i gummistövlar
det finns överraskning för Er..! ö v e r r a s k n i n g..!

det är soldattorpet hon menar, där hon springer över
kullerstenen mellan sovande vinterrabatter.
i djupet av mig blommar där lila små skira, vilda blommor
och jag kan vägen utan att se den. det var här jag till slut
bottnade i mitt eget mörker och hittade mitt eget ljus.

cirklar måste slutas så att de nästan hörs klicka samman
 ute över de frostiga fälten när vi kliver in,
välkomnade av ett nästan som om tomt ark rum.
mellan nymålade äggoljetempera-väggar lever nu bara
en stor säng, den gamla kyrkobänken och vita små spetsiga
stjärnor som lyser på lång rad i ett fönster.
det här är det finaste av sätt för det här året att närma sig sitt slut.
ett andrum med eko av mörkrum, allt i nytt ljus.noël måttar med yxan.
MoFa säger hur, står tillitsfullt nära när flisorna yr. 
vi är och hugger gran som när vi var barn och har valt vilken
under samma vilda diskussioner som då.
noël bär sedan i ena änden, finurlig blick under mörk kalufs,
i ett ständigt snett tonåringens léende. bella bär i andra änden.
i djupet av mig är hon jag. bär den egentligen lite för tunga granen,
skarpt stickig genom ullvantarna, envis i tyst koncentration.
stilla stolthet i gläntorna. in emellan två stora träd står en vagn.
däri sover vår pojke. det är hans första granjakt,
men det vet han inte än.

fler cirklar måste slutas så att de nästan hörs klicka samman
i granskogen. jag minns det som om det alltid snöade då.
nu är det mild, gyllene eftermiddagssol.
kanske är det de klibbiga karamellerna i fickan eller
den plötsliga upptäckten inne bland träden,
- av en enorm gran klädd med riktiga, stora röda äpplen
i randiga snören och spillande inslagna paket inunder, 
som de kommer minnas av den här dagen.
sedan. om många år från nu.
jag är lätt och mest utan kameran.
inga mörkrum nu. bara ljusa andrum.cassius förlorar sig i bella.
han kryper efter, rasar hennes sagotorn av klossar.
han tittar och tittar och tittar.
de gör musik i köket, slår på upp och ner vända kastruller
med slevar. i djupet av mig är bella liten igen.
lägger en i taget på varsam hög och vänder om
för applåder av oss runt middagsbordet.

än fler cirklar måste slutas så att de nästan hörs
klicka samman mellan vinglas och levande ljus på bordet.
det görs grönkålschips kväll efter kväll.
doften av gratinerad hummer och hembakat bröd,
doften av gran och clementiner, av just vårt hemma.

vi dricker champagne i badtunnan den 23e.
eldkorgen brinner vilt och skratten stiger med ångan.
i djupet av mig är jag tillbaka just här, för några år sedan i tid.
vi vakade in julafton hängande över kanten på
den då nya badtunnan då med. 
det ångade från nakna axlar och färdades bubblor i glasen.
uppåt, uppåt, mot trädtopparna blickade vi,
men inte en stjärna. 

nu är det stjärnklart. tydligt allt.
jag är viktlös i vattnet. så medveten om allt som är nu.
det här är de nya sagorna om då. som vi alla ska komma att minnas.
med kärlek,

himage n°1 | bella is wearing (hat) and reading fairytales gifted
- and made by truly amazing friend sara n bergman
image n°2 | cassius bunny cap is from HM,
crazy lovely yarn vest is from kung fidolin
and golden yellow velvet pants from GRO company

//bella runs across the yard in the dark.
is a whirl of long legs, wild hair and
i’ve missed you..! i’ve missed you..! i’ve missed you..!
over and over and over again under the starry sky.
we forget being weary travelers as we tumble out of the car
and unload suitcases, stroller and a little boy
at the delighted shouting of a fairy girl in rubber boots
’there is surprise for you..!’ s u r p r i s e..!

it’s the soldier's cottage, she’s referring to, as she runs over
the cobblestones between the sleeping winter flowerbeds.
in the depths of me blooms tiny delicate, wild purple flowers
and i know the way without seeing it. it was here that i
finally reached the bottom of my own darkness
and here that i found my own light.

circles must be closed so that they can almost
be heard clicking together, out over the frosty fields
when we enter, welcomed by an almost as if clean sheet room.
between freshly painted eggoiltempera walls now lives only
a large bed, that old church bench and white,
small pointed stars that shines in a long row in a window.
it is the most beautiful way this year could ever be
closing in on its end. a breathing space
with the echo of a darkroom. all in a new light. 

*

noël aims with the axe. MoFa says how,
standing confidently close as splinters swirl.
we are christmas tree hunting, just like when we were children
and have chosen which one during the same wild discussions as then.
noël then carries at one end, shrewd glances from under dark,
long bangs, constantly with a secretive teenage smile.
bella carries at the other end. in the depths of me, she is me.
lugs the actually a bit too heavy tree, sharply prickly through the
woollen mittens, stubborn in silent concentration.
quiet pride in the forest clearings.
in between two large trees stands a stroller.
in it sleeps our child. it is his first christmas tree hunt,
but he doesn’t know that yet.

more circles must be closed so that they can almost be heard
clicking together, out there in the pine forest.
remember it as if it was always snowing back then.
now there’s only a gentle, golden afternoon sun.
maybe it’s the gluey caramels in the pocket
or the sudden discovery out among the trees,
- of a huge fir tree decorated with real, big red apples
hanging from striped string and with gift wrapped boxes
spilling out underneath, that they will remember from this day.
later. many years from now.
i feel airy and am mostly without the camera.
no darkrooms now. only light breathing space.

*

cassius looses himself in bella.
he crawls after, collapses her wood brick castles.
he looks and looks and looks.
they make music in the kitchen, drums on upside down pots
with ladles. in the depths of me, bella is small again.
she plays with potatoes in that same kitchen,
adds one at a time into a cautious stack and double back
for applause from us around the dinner table.

even more circles must be closed so that they can almost
be heard clicking together, between wine glasses
and candles burning on the table.
there’s the making of kale crisps, night after night.
there’s the scent of lobster thermidor & freshly baked bread,
the scent of pine and clementines, of just our home.

we drink champagne in the wilderness hot tub on the 23rd.
the fire basket is wildly afire and laughter rises with the steam.
in the depths of me, i’m back right here, but a few years ago in time.
we spent a devotional christmas eve watch,
hanging over the edge of the then new wilderness hot tub then too.
vapor veiled from bare shoulders and bubbles travelled in glasses.
upwards, upwards, toward the treetops we looked,

but not a single star.
now it's a starry night. everything is clear.
i’m weightless in the water.
so awake to everything that is now.
these are the new stories about back then.
that we all will come to remember.with love,

h


xRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...